Obchodné podmienky

Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu buslakoil.com

BÚŠLAK OIL s.r.o
Dunajský Klátov č.186
930 21 Dunajský Klátov

IČO: 44 297 513
IČ DPH: SK2022654392

Kupujúci – registrácia

Podmienkou nákupu v internetovom obchode www.buslakoil.com je registrácia kupujúceho. Jeho identifikácia prebieha prostredníctvom registračného formulára,v ktorom je kupujúci povinný vyplniť hviezdičkouoznačené polia.

Objednávanie tovaru

Objednávky tovaru z internetového obchodu sú prijímané po potvrdení objednávky, akceptácii obchodných a prepravných podmienok, prípadne prostredníctvom e-mailovej správy na adrese barath@buslakoil.com, ako aj telefonicky.

Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť alebo zmeniť jej obsah, najneskôr však do 2 hodín od prijatia e-mailového potvrdenia objednávky zaslanej od predávajúceho. Objednávku je možné zrušiť alebo zmeniť oznámením prostredníctvom e-mailu na adresu barath@buslakoil.com, alebo telefonicky na čísle +421 917 912 996, pričom je potrebné vždy uviesť aj číslo objednávky. Pokiaľ predávajúci neobdrží zrušenie alebo zmenu objednávky do dvoch hodín od jej potvrdenia, považuje sa objednávka za záväznú. V tom prípade objednávku nebude možné zrušiť a ani zmeniť a objednávateľ je povinný objednanú zásielku prevziať a zaplatiť za ňu.

Predávajúci môže objednávku zrušiť alebo zmeniť, ak nie je možné naplniť obsah objednávky z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru zo strany dodávateľa vôbec alebo v požadovanom množstve. Predávajúci môže objednávku zrušiť aj v prípade ak kupujúci uviedol o sebe neúplné alebo nepravdivé údaje v objednávkovom formulári. V takomto prípade informuje predávajúci kupujúceho o zmene alebo zrušení objednávky najneskôr do 12 hodín od prijatia a potvrdenia objednávky.

Kupujúci potvrdením objednávky zároveň dáva predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy SR. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať a to písomným oznámením predávajúcemu. Predávajúci sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu kupujúceho nebude využívať osobné údaje kupujúceho na komerčné účely ani ich neposkytne tretím stranám.

Potvrdením objednávky kupujúci vyhlasuje, že si predmet kúpy sám vybral a je pripravený ho zaplatiť. Kupujúci potvrdením objednávky vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov, pričom môže predávajúci pri doručení predmetu kúpy požadovať preukázanie sa kupujúceho identifikačným preukazom dokazujúcim dosiahnutie požadovaného veku. Predmet kúpy prechádza do vlastníctva kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny.

Dodanie predmetu kúpy

Predávajúci sa zaväzuje dodať požadovaný predmet kúpy podľa dostupnosti tovaru v požadovanom množstve, obsahu, kvalite a v lehote stanoveného času, ktorý potvrdzuje kupujúcemu v zasielanom potvrdení objednávky e-mailom. Stanovený čas na dodanie predmetu kúpy bol zo strany predávajúceho dodržaný ak v stanovenej lehote odovzdal predmet kúpy prepravcovi v zmysle objednávky kupujúceho. Každý tovar má definovanú lehotu expedície, čiže čas od potvrdenia objednávky do doby jeho vyskladnenia alebo odovzdania doručovacej spoločnosti. Pokiaľ obsahuje objednávka tovar s rôznou lehotou expedície, bude tovar odoslaný až po jeho kompletizácii, čiže po vyskladnení tovaru s najdlhšou lehotou expedície.

Predávajúci je povinný zabezpečiť dopravu predmetu kúpy k objednávateľovi v zmysle objednávky. Cena za dodanie tovaru je súčasťou kúpnej ceny a kupujúci je s cenou oboznámený v objednávacom formulári a potvrdením objednávky zároveň súhlasí aj s cenou za doručenie predmetu kúpy. Kupujúci je povinný pri doručení predmetu kúpy pred doručovateľom otvoriť a skontrolovať jeho obsah. Pri zjavnom poškodení zásielky je kupujúci povinný ju od doručovateľa nepreberať a bezodkladne informovať predávajúceho o tejto skutočnosti. Predávajúci po oznámení neprevzatia zásielky kupujúcim zašle kupujúcemu na jeho žiadosť novú zásielku v zmysle pôvodnej objednávky.

Zmena cien tovaru je vyhradená.

Vylúčenie zodpovednosti

Predávajúci nezodpovedá za škody na predmete kúpy a jeho nekompletnosť ako aj za oneskorené dodanie spôsobené prepravcom. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru ak objednávateľ uviedol nesprávnu adresu dodania, telefónne číslo alebo sa v čase plánovaného dodania predmetu kúpy nezdržiaval na adrese,na ktorú požadoval jeho dodanie.

Predávajúci nezodpovedá za pokazenie tovaru, pokiaľ nebol skladovaný v súlade s podmienkami uvedenými od výrobcu, alebo odporúčaniami predávajúceho.

Reklamácie

Kupujúci má právo podať reklamáciu ak obsah, kvalita, cena a úplnosť zásielky nezodpovedá potvrdenej objednávke.

Predávajúci prijíma reklamácie každý pracovný deň v čase od 8.00do 16.00 a to e-mailom na adresu barath@buslakoil.com, alebo štandardnou poštou zaslanou na adresu sídla predávajúceho alebo telefonicky na čísle+421 917 912 996. Pre uplatnenie reklamácie na kvalitu a obsah je potrebné zaslať predmet reklamácie v pôvodnom obale a množstve na adresu sídla predávajúceho.

V prípade ak ide o reklamáciu kvality a obsahu predmetu kúpy, reklamačné konanie začne až po obdržaní reklamovaného predmetu. V prípade ak sa jedná o reklamáciu kvality (pokazenia) predmetu kúpy, pričom od dodania predmetu kúpy kupujúcemu ubehlo viac ako 30 dní, je kupujúci pre účely uznania reklamácie povinný preukázať vhodnosť uskladnenia predmetu kúpy, ktorý reklamuje. Kupujúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od začatia reklamačného konania a o výsledku reklamačného konania informovať kupujúceho a to buď emailom alebo telefonicky. V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci dodá kupujúcemu nový tovar, alebo vráti peniaze vo výške ceny podľa pôvodnej objednávky.

Vrátenie tovaru

Kupujúci môže objednaný predmet kúpy vrátiť predávajúcemu bez udania dôvodu v lehote do 7 kalendárnych dní od jeho zaplatenia. V tomto prípade je potrebné, aby bol predmet kúpy vrátený kompletný v nepoškodenom a v pôvodnom obale a množstve v zmysle pôvodne dodanej objednávky. Kupujúci je povinný informovať o záujme vrátenia predmetu kúpy predávajúceho vopred a to e-mailom na adresu barath@buslakoil.com, alebo telefonicky na čísle+421 917 912 996. Vrátenie len časti objednávky nie je možné. Náklady na spätné doručenie od kupujúceho ku predávajúcemu hradí v tomto prípade kupujúci. Po obdržaní zásielky od kupujúceho a skontrolovaní jeho obsahu uhradí predávajúci cenu predmetu kúpy bez nákladov na doručenie späť kupujúcemu v zmysle predchádzajúcej dohody a to buď na bankový účet, alebo poštovou poukážkou do 3 pracovných dní od obdržania predmetu kúpy.

Záručná doba

Na predávaný tovar v internetovom obchode www.buslakoil.com sa vzťahuje záručná doba v zmysle platných zákonov, pokiaľ na obale predmetu kúpy nie je uvedené inak.

Záverečné ustanovenia

Vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito obchodným podmienkami sa riadia príslušnými zákonmi platnými na území SR. Potvrdením objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami predávajúceho, súhlasí s nimi a prijíma ich. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok, obsahu a cien tovaru.

Obchodné podmienky sú platné od 1.10.2012.“V dňoch 18.-21. augusta 2016 sa naša spoločnosť BÚŠLAK OIL, s.r.o. zúčastní 43....

viac >>

SR po prvý krát na Medzinárodnej potravinárskej výstave ISRAFOOD  V Tel Avive sa v dňoch...

viac >>

BÚŠLAK OIL zúčastní medzinárodnej potravinárskej výstavy

viac >>